دوره آموزشی کیک بوکسینگ فول کنتاکت WKF

با موافقت کمیته آموزش فدراسیون ورزش های رزمی، گروه کیک بوکسینگ فول کنتاکت WKFجهت ارتقای رزمی کاران خود در بخش آقایان و بانوان آزمون دان یک الی چهار و داوری درجه سه، دو و یک خود را روز 22 تیرماه از ساعت 10 الی 17 در استان تهران-گلبرگ-بوستان تمدن-محله سرای کرمان(بانوان) و باشگاه رسالت( آقایان) برگزار می نماید.

مسئولین برگزاری ، ممتحنین و مدرسین: سعید غزاله -مریم بعیدفر

ناظرین دوره: علیرضا فرشچیان- تینا روشن نیا

به اشتراک بگذارید.

ارسال نظر